DSB Apk Crack Gratuit Télécharger Android

Description :

Én samlet indgang til DSB på mobilen.

Med DSB app får du adgang til at købe DSB billetter og udvalgte kort, se aktuel trafikinformation og oversigt over afgange.

I DSB app kan du købe billetter, pladsbilletter inkl. pendlerpladsbillet og 10-turskort til Standard og DSB 1’. Du kan også købe DSB Orange-billetter på de afgange, hvor de er tilgængelige. Vi sælger billetter og pladsbilletter til næste afgang og rejser inden for de næste 2 måneder. Din billet (undtagen DSB Orange) er gyldig i bussen til og fra stationen inden for omstigningsområdet, der er angivet på billetten.

Du kan købe og forny et DSB Ung Kort (tidligere kendt som DSB WildCard). Har du et DSB Ung Kort i plastik, kan du under ”DSB kort” hente dit kort ind i DSB app. Hvis du får leveret dit ungdomskort fra DSB, kan du også vælge at få det leveret til DSB app og se det under ”DSB kort”. Læs mere på www.dsb.dk/ungdomskort.

I DSB app kan du læse aktuel trafikinformation om kollektiv trafik i Danmark og få en oversigt over afgange fra den nærmeste eller en bestemt station med kollektiv trafik.

Du har derudover mulighed for at se tidligere søgte og gemte rejsesøgninger og afgange, sende info om fejl på station og DSB app, læse hvad vi skriver om DSB på Facebook og Twitter, give input til forbedring i DSB app.

Du kan betale med Dankort/VISA Dankort, VISA, VISA Debet/VISA Electron, MasterCard, Maestro og MobilePay. Du kan gemme betalingskortoplysninger i forbindelse med et køb eller under ”Indstillinger”. Har din virksomhed en erhvervsaftale med DSB, så kan virksomheden vælge at give dig mulighed for at betale med faktura i DSB app.

Du skal oplyse dit mobilnummer og e-mail for at købe. Du får en kvittering for dit køb på e-mail. På kvitteringen står der oplysninger, som du skal bruge, hvis du skal have tilbagebetalt dit køb.

Husk at købe din DSB billet, før du begynder din rejse. Og at din billet kun gælder på den enhed, hvor den er købt. Du kan altså ikke videresende eller printe billetten.

Oplever du fejl i forbindelse brug af DSB Billet skal du henvende dig til:

DSB Kundecenter
Tlf.: 70 13 14 15
E-mail: netbutikken@dsb.dk
Åbent alle dage kl. 7-22

Tilbud, kampagner og billetter som DSB Minigruppe og DSB Pendlerkort kan ikke købes i DSB app. De skal købes på www.dsb.dk eller i DSB Kundecenter på tlf. 70 13 14 15. Du kan ikke købe billetter inden for lokale takstområder, fx lokalt i Hovedstadsområdet (Movia H). Særlige pladsbilletter til barnevogne, kørestole og cykler skal købes via tlf. 70 13 14 15.

One point of access to DSB on mobile.

With DSB app gives you access to buy DSB tickets and selected card, see current traffic and list of departures.

In DSB app you can buy tickets, seat reservations incl. commuter seat reservations and 10-trip card for Standard and DSB 1 '. You can also buy DSB Orange tickets on the flights where available. We sell tickets and seat reservations for the next flight and travel in the next two months. Your ticket (except DSB Orange) is valid for the bus to and from the station in the interchange area specified on the ticket.

You can purchase and renew a DSB Ung Map (formerly known as DSB WildCard). Do you have a DSB Young Map in plastic, you can see "DSB card" pick your card into the DSB app. If you take delivery of your youth card from DSB, you can also choose to have it delivered to DSB app and see it under "DSB card". Read more on www.dsb.dk/ungdomskort.

In DSB app you can read current traffic information on public transport in Denmark and get a list of departures from the nearest or a particular station by public transport.

You also have the chance to see previously searched and saved travel searches and departures, send information about errors to station and DSB app, read what we write about DSB on Facebook and Twitter, provide input for improvement in DSB app.

You can pay with credit / VISA credit card, VISA, VISA Debit / VISA Electron, MasterCard, Maestro and MobilePay. You can save payment information in connection with a purchase or under "Settings". Does your company have a trade agreement with DSB, so the company can choose to allow you to pay by invoice DSB app.

You must provide your mobile number and e-mail to buy. You get a receipt for your purchase on e-mail. The receipt reads information that you need if you have to have refunded your purchase.

Remember to buy your DSB ticket before you start your journey. And that your ticket is only valid on the device where it was purchased. You can not forward or print the ticket.

Do you find errors in the use of DSB Ticket please contact:

DSB Customer Center
Tel .: 70 13 14 15
E-mail: netbutikken@dsb.dk
Open all days. 7-22

Special offers, promotions and ticket DSB Mini Group and DSB Commuter Card can not be purchased at DSB app. They must be purchased on www.dsb.dk or DSB Customer Center on tel. 70 13 14 15. You can not buy tickets for local tariff areas, such as locally in the metropolitan area (Movia H). Special reserved seats for prams, wheelchairs and bicycles must be purchased via tel. 70 13 14 15.

Informations :


Mise À Jour : 2017-05-09
Développeur : DSB-IT
Version Actuelle : 4.17
La Taille : 10.0M
Avis : 4.4
Installations : 21880 Installations
Lien Google Play: Lien

Applications Similaires :

Application Précédente

«
    
Application Suivante

»