Fen Bilim.7 KOZA Z-Kitap Demo Apk Crack Gratuit Télécharger Android

Description :

KOZA Z-Kitap Fen Bilimleri 7, yazılı metinlere dokunulmadan, öğretim programı esas alınarak;

* 40 adet etkileşimli uygulama (ev çalışmaları)
* 26 adet video ve etkileşimsiz animasyon (konu anlatımları)
* 1000’den fazla sorudan oluşan ünite testleri
* 200 sorudan oluşan genel değerlendirme testleri gibi elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanmış e-içeriklerle zenginleştirildi.

Çocuklarımızın başarı çıtasını daha yükseklere çıkarmak için hazırlanan öğretmen-öğrenci dostu KOZA Z-Kitaplar; akıllı tahta, projeksiyon, tablet, bilgisayarlar ve mobil cihazlarla kolayca kullanılabilir…

Eğitimdeki değişim ve trendleri de dikkate alarak 43 yıldır eğitim yayıncılığı yapan KOZA YAYIN tarafından gerçekleştirilen KOZA Z-Kitap Projesi, Belgrat’ta düzenlenen uluslararası yarışmada Diskobolos 2013 Mansiyon Ödülü ile taçlandırıldı…

KOZA Z-Kitap Fen Bilimleri 7, ortaokul 7. sınıf fen bilimleri / fen ve teknoloji dersi müfredatının içerdiği kazanımlara göre hazırlanmış “özet konu anlatımlı soru bankası” niteliğinde bir eserdir.

“Hatırlayalım, Etkinlikler, Bilgi Kutuları, Konuşma Balonları, Çözümlü Sorular” gibi öğrencinin dikkatini canlı tutmaya, eseri sıkılmadan takip edebilmesine yönelik çeşitli bölümlerin yer aldığı KOZA Z-Kitap Fen Bilimleri 7, yazılı metinlere dokunulmadan, öğretim programı esas alınarak elektronik içeriklerle zenginleştirildi.

KOZA Z-Kitap Fen Bilimleri 7, MEB’in düzenlediği e-içerik (elektronik içerik) ve z-kitap (zenginleştirilmiş kitap) hazırlama ve inceleme kriterleri temel alınarak uluslararası standartlara / kriterlere göre hazırlandı.

KOZA Z-Kitap Fen Bilimleri 7’nin değişik sayfalarında basılı materyalde bulunan içeriklerin yanı sıra ses, video, animasyon, grafik, resim, fotoğraf vb.nin kullanıldığı etkileşimli ve etkileşimsiz çok sayıda uygulama yer almaktadır. Kitapta bulunan bu eğlenceli ve öğretici e-içerik uygulamaları ikonlarla belirtilmiştir.

Tablet, bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon cihazı gibi ortamlara uyumlu KOZA Z-Kitap Fen Bilimleri 7 sayesinde öğrenciler / öğretmenler, istedikleri yer ve zamanda, elektronik ortamda, zenginleştirilmiş tüm ders içeriklerine ulaşabilme şansına sahip olacaklar. Ayrıca kitap içerisinde bulunan arama, işaret koyma, not alma, altını çizme, bunları kaydetme ve silme gibi çok farklı dijital işlevleri de kullanılabilecekler.

Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına uygun olarak hazırlanan KOZA Z-Kitap Fen Bilimleri 7 ile öğrenciler, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak daha kolay, daha çabuk ve daha eğlenceli bir biçimde bilgiye ulaşabilecektir.

KOZA Z-Kitaplar, öğretmenlerin de kolayca kullanacağı ve kullanırken mutlu olacağı, İnternete bağlı olmayan, içeriğe hızlı ulaşılan ürünler… Öğretmenler, KOZA Z-Kitap Fen Bilimleri 7 kullanımı üzerinden içeriği takip edebilecek, gerekli durumlarda öğrenciler ile anında etkileşime geçebilecektir.
KOZA Z-Kitap Fen Bilimleri 7, öğretmenin derste ihtiyaç duyacağı tüm materyalleri içeren KOZA Z-Kitap Öğretmen CD’si ile desteklendi. Sınıfında Koza Z kitaplarını kullanan öğretmenlere KOZA Z Kitap Fen Bilimleri DVD’sinin yanı sıra KOZA Z Kitap Öğretmen CD’si de hediye edilmektedir.

BOLL Z-Books Science 7, untouched written texts, curriculum based;
 
* 40 interactive application (home work)
* 26 pieces of video and interactive animation (lecturing)
* The unit tests consisting of more than 1000 questions
* The general assessment tests consisting of 200 questions to be used in electronic media such as e-content was enriched by crafted.

The success of our children prepared to remove the bar to a higher teacher-student-friendly KOZAN Z-Books; smart boards, projectors, tablet computers and mobile devices are readily available ...

Taking into account changes and trends in education for 43 years engaged in educational publishing PUBLICATION performed by BOLL BOLL Z-Book Project, which was held in Belgrade Diskobolos 2013 Honorable Mention Award in the international competition has been crowned with ...

BOLL Z-Books Science 7, middle school 7th grade science / science and technology curricula prepared by the gains that are included in "narrative summary of the subject question bank" is a work in nature.

"Let us remember, Events, Info Boxes, speech balloons, Resolved Questions such as" the student's attention to keep alive the work without getting bored track for various departments involving BOLL Z-Books Science 7, written texts intact, curriculum based electronic content was enriched by.

BOLL Z-Books Science 7, organized by the Ministry of Education e-content (e-content) and z-books (books enriched) criteria based on preparation and review international standards / criteria were prepared.
 
BOLL Z-Books Science in 7 different pages of printed material as well as the content of audio, video, animation, graphics, pictures, photos, etc. is used in a large number of interactive and noninteractive applications are located. Books in this fun and educational e-content applications are indicated by icons.

Tablet computers, smart boards, projection devices, such as media compatible KOZAN Z-Books Science 7 enables students / teachers, where they want and at the time, electronic media, enriched all the course content, the chance to reach will have. Also contained in the book search, marking, note taking, underlining, save, and delete them as diverse digital functions can also be used.

Prepared in accordance with the constructivist learning approach KOZAN Z-Books on Science 7 students using information and communication technologies easier, quicker and more fun in a way that will have access to information.

BOLL Z-Books, teachers can also easily be used and when using'll be happy, connected to the Internet is not the content of fastest products ... Teachers, BOLL Z-Books Science 7 through the use of content to follow, if necessary, with students instantly interact may be.
BOLL Z-Books Science 7, teachers will need in the course KOZAN Z-book containing all the materials teachers were supported by CD. Classroom teachers use books Koza Koza Z Z Books Science Books Teacher DVD as well as CD KOZAN Z is a gift.

Informations :


Mise À Jour : 2017-03-01
Développeur : KOZA YAYIN DAGITIM AS
Version Actuelle :
La Taille :
Avis : 6.3
Installations : 24520 Installations
Lien Google Play: Lien

Video :
Application Précédente

«
    
Application Suivante

»