Giellaspeallu Apk Crack Gratuit Télécharger Android

Description :

Giellaspeallu hjelper deg å lære deg nordsamisk gjennom fire morsomme moduler. Gjennom å lytte og gjenta vil du lære deg mange nyttige setninger og ord du har behov for i din hverdag.
Modul 1. Det samiske alfabetet i lyd og bilder. Quiz.
Modul 2. Quiz der du får høre fire setninger som forteller hva personene på bildene gjør.
Modul 3. Velg bilde med rett antall ting.
Modul 4. Hvem sier hva? Klikk på rett person på bildet.
Passer både voksne og barn.
Giellaspeallu helps you to learn Northern Sami through four fun modules. Through listening and repeating, you will learn many useful phrases and words you need in your everyday life.
Module 1 The Sami alphabet sounds and images. Quiz.
Module 2 Quiz where you will hear four sentences that tell what the people in the pictures are doing.
Module 3 Select the image with the right number of things.
Module 4 Who says what? Click the right person in the picture.
Suitable for both adults and children.

Informations :


Mise À Jour : 2017-05-08
Développeur : ABC-Company E-skuvla AS
Version Actuelle : 1.2
La Taille : 27.3M
Avis : 10
Installations : 25554 Installations
Lien Google Play: Lien

Applications Similaires :

Application Précédente

«
    
Application Suivante

»