Apokalypsa SK Apk Crack Gratuit Télécharger Android

Description :

Digiromán Apokalypsa SK

Prvý slovenský digiromán. Užite si strhujúci konšpiračný príbeh všetkými zmyslami a nechajte sa unášať nepoznanou atmosférou revolučného čítania knižného románu. Digiromán je nová podoba čitateľského zážitku. Stiahnite si prvé dve epizódy zadarmo.
- desiatky hraných a animovaných videí
- špeciálne zvukové efekty
- interaktívne prostredie
- slovenský dabing
- výnimočné grafické spracovanie

Apokalypsa (Mario Giordano)

Vychutnajte si príbeh, ktorý prirovnávajú ku kombinácii Dana Browna a Umberta Eca. V Ríme panuje nezvyčajný rozruch. Pápež Ján Pavol III. odstúpil a bez stopy zmizol. Nikto nevie, či je vôbec nažive. V tom istom čase niekto zvlášť surovým spôsobom zavraždí jeho najbližších dôverníkov.
Zatiaľ čo sa začínajú prípravy na konkláve, ktoré zvolí novú hlavu cirkvi, vatikánsky reportér Peter Adam sa pustí do pátrania po nezvestnom pápežovi. Stopy vedú k záhadnému rádu a stredovekému proroctvu. Stojí svet tesne pred Apokalypsou? Naplní sa starý sen ľudstva alebo sa blíži koniec sveta?

www.digiroman.sk

Digiromán Apocalypse SK

The first Slovak digiromán. Enjoy thrilling conspiracy story with all senses and indulge unknown atmosphere revolutionary reading book novel. Digiromán is a new form of the reader's experience. Download the first two episodes for free.
- Dozens of films and animated videos
- Special sound effects
- Interactive environment
- Slovak dubbing
- Exceptional graphics processing

Apocalypse (Mario Giordano)

Enjoy the story, which equated to a combination of Dan Brown and Umberto Eco. In Rome, there is an unusual sensation. Pope John Paul III. resigned and disappeared without a trace. No one knows whether it was alive. At the same time, someone specially brutal manner murdering his closest confidant.
While starting preparation for the conclave to elect a new head of the Church, Vatican reporter Peter Adam embarks on a search for a missing pope. Clues point to a mysterious order medieval prophecy. It is the world just before the Apocalypse? Fill the old dream of mankind or the approaching end of the world?

www.digiroman.sk

Informations :


Mise À Jour : 2017-05-09
Développeur : MobilBonus s.r.o.
Version Actuelle : 1.0.3
La Taille : 28.5M
Avis : 7
Installations : 25356 Installations
Lien Google Play: Lien

Video :
Applications Similaires :

Application Précédente

«
    
Application Suivante

»